Chleby

  • Nazwa: Chleb Żytni

Chleb ?ytni

  • Nazwa: Chleb z Żurawiną

Chleb z ?urawin?

  • Nazwa: Chleb Śniadaniowy

Chleb ?niadaniowy

  • Nazwa: Chleb Pytlowy

Chleb Pytlowy

  • Nazwa: Chleb z Dynią

Chleb z Dynia

  • Nazwa: Chleb Razowy
  • Masa: 0,50 kg

Chleb Razowy 0,50 kg

  • Nazwa: Chleb z Rodzynkami

Chleb z Rodzynkami

  • Nazwa: Chleb Razowy
  • Masa: 0,70 kg

Chleb Razowy 0,70 kg