piatnica calelogo
Zak?ad  Piekarniczo Cukierniczy L. Kosakowski  G. Karwowski
w Pi?tnicy powsta? w styczniu 1992r. Zaczynali?my jako niewielka piekarnia zatrudniaj?ca kilku pracowników. Z biegiem lat dzi?ki smacznym i zawsze ?wie?ym wypiekom zdobyli?my zaufanie
i szacunek w?ród klientów. Nasza piekarnia zacz??a si? rozwija?,
by zaspokoi? potrzeby zwi?kszaj?cej si? liczby klientów.

Nasze produkty piekarnicze i cukiernicze maj? zawsze ten sam swojski smak, gdy? piekarnia ta kontynuuje tradycje rodzinne, a nadzór nad produkcj? sprawuj? sami w?a?ciciele firmy. By zadowoli? ka?dego klienta staramy si? dobiera? wszystkie sk?adniki tak, aby niepowtarzalny smak zostawa? w naszych my?lach i ?eby?my chcieli do niego powraca?. Dla tych, którzy nie znaj? naszych produktów urz?dzamy degustacje, by ka?dy móg? pozna? smak naszych wyrobów.

Zwi?kszone zapotrzebowanie na wyroby przyczyni?o si? do zakupu nowoczesnych linii produkcyjnych i maszyn.
Poszukujemy i wdra?amy nowoczesne technologie, po to by zwi?kszy? ofert? asortymentow? i zaspokoi? najbardziej  wyszukane smaki.

Chc?c by? bli?ej Klienta rozbudowujemy sie? sklepów firmowych, a ciep?e pieczywo dostarczamy kilka razy w ci?gu dnia. Nasze sklepy ciesz? si? du?? popularno?ci? ze wzgl?du na szeroki asortyment i wysok? jako?? produktów. Ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie. Zadowolenie Klienta jest dla nas najwa?niejsze.

SI?A TRADYCJI, POT?GA SMAKU