Projekty dofinansowane ze ?rodkw UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, O? Priorytetowa I: Przedsi?biorcza Polska Wschodnia, Dzia?anie 1.4 Wzr na konkurencj?

ETAP I

Firma ZAK?AD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI SP?KA JAWNA informuje o realizacji projektu pt. Zwi?kszenie konkurencyjno?ci firmy dzi?ki strategicznemu wykorzystaniu designu.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjno?ci firmy ZAK?AD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI SP?KA JAWNA poprzez zwi?kszenie jej potencja?u w zakresie umiej?tnego zarz?dzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w dzia?alno?ci przedsi?biorstwa. Planuje si? rozszerzy? ofert? firmy o nowe lub ulepszone wyroby piekarniczo-cukiernicze w oparciu o opracowan? w ramach projektu strategi? rozwoju produktw.


W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.


Ca?kowita warto?? projektu - 59.040,00 z?

Dofinansowanie projektu z UE 40.800.00 z?