Chleby

 • Nazwa: Chleb Razowy
 • Masa: 1 kg

Chleb Razowy 1 kg

 • Nazwa: Chleb Razowy ze Słonecznikiem
 • Masa: 0,35 kg

Chleb Razowy ze Słonecznikiem 0,35

 • Nazwa: Chleb Gruboziarnisty

Chleb Gruboziarnisty

 • Nazwa: Chleb Słonecznikowy

Chleb Słonecznikowy

 • Nazwa: Chleb Litewski

Chleb Litewski

 • Nazwa: Chleb Ziarnovita

Chleb Ziarnovita

 • Nazwa: Chleb Razowy ze Słonecznikiem
 • Masa: 0,70 kg

Chleb Razowy ze Słonecznikiem

 • Nazwa: Chleb Dworski

Chleb Dworski